Privacybeleid en algemene voorwaarden

PRIVACY VERKLARING Your Natural Life

 

Your Natural Life gevestigd en kantoorhoudende te Oegstgeest (2341 SL) aan de Piet Heinlaan 42e, hierna te noemen “Your Natural Life” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar patiënten en bezoekers van de website. Your Natural Life verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Your Natural Life u over de manier waarop Your Natural Life uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door Your Natural Life worden aangeboden op www.yournaturallife.nl en de diensten die worden aangeboden door Yvonne Kuijpers als Orthomoleculair Therapeut.

 

Gebruik van www.yournaturallife.nl

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

 1. Persoonlijk

 

Your Natural Life gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden. Your Natural Life past wat u op www.yournaturallife.nl ziet aan op uw interesses. Your Natural Life gebruikt daarvoor bijvoorbeeld uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 

 1. Doel

 

Your Natural Life verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.yournaturallife.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Your Natural Life gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Your Natural Life.

 

 1. Bestelling

 

Voor uw bestelling heeft Your Natural Life uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Your Natural Life verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

 

Als u op www.yournaturallife.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Your Natural Life uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Your Natural Life dat doet.

 1. Uw account

 

In uw account op www.yournaturallife.nl slaat Your Natural Life onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

 1. Klantenservice

 

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Your Natural Life registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Your Natural Life gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 

 1. Nieuwsbrieven

 

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Your Natural Life heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Your Natural Life samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Your Natural Life meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via

https://yournaturallife.us12.list-manage.com/unsubscribe?=94220437c835f719841a2df31&id=107fa51e03.

 

 1. Persoonlijk winkelen

 

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.yournaturallife.nl houdt Your Natural Life uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Your Natural Life haar aanbod aan u daarop aanpassen. Your Natural Life gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.yournaturallife.nl/cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 

 1. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

 

Your Natural Life gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Your Natural Life uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Your Natural Life uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 

 1. Social media

Op sommige plekken op www.yournaturallife.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Your Natural Life krijgt geen toegang tot uw social media-account.

 

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 

 1. Your Natural Life geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 

 1. De doorgifte geschiedt aan een door Your Natural Life voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Your Natural Life een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

 

 1. Your Natural Life op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 

 1. Your Natural Life maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Your Natural Life ontvangt.

 

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar yvonne@yournaturallife.nl. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

 

 

Artikel 5 Cookies

 

 1. Het is mogelijk dat Your Natural Life tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.yournaturallife.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Your Natural Life

 

 1. Your Natural Life heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Your Natural Life verwerkt ten behoeve van www.yournaturallife.nl. Your Natural Life accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

 

 

 

Artikel 7 Bewaartermijn

 

 1. Your Natural Life bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.yournaturallife.nl, tenzij Your Natural Life op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 

 1. Your Natural Life behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.yournaturallife.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.yournaturallife.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

 

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.yournaturallife.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 16-05-2018.

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden (AV) van Your Natural Life. Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie “Your Natural Life” (hierna: Naam Praktijk), gevestigd te Oegstgeest en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66410118. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

 

Your Natural Life behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Your Natural Life zijn bekendgemaakt.

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1.     Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Your Natural Life en een cliënt.

 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Your Natural Life, voor de uitvoering waarvan door Your Natural Life derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 2.   Behandeling

 

 1. De overeenkomst tussen Your Natural Life en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

 1. Your Natural Life zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Your Natural Life rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Your Natural Life worden medegedeeld.

 

 1. Your Natural Life heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Indien door Your Natural Life of door Your Natural Life ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Your Natural Life zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

 

Artikel 3.   Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds contant of via pin te geschieden na behandeling, op een door Your Natural Life aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Your Natural Life is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

 1. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

 1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40 exclusief omzetbelasting.

 

 1. Indien Your Natural Life echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 4.   Aansprakelijkheid

 

 1. Your Natural Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Your Natural Life is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Your Natural Life is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

 

 1. Indien Your Natural Life aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Your Natural Life beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 1. Your Natural Life is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. Your Natural Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Your Natural Life zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Your Natural Life.

 

 

Artikel 5.   Privacy

 

Your Natural Life hanteert de wettelijke regels die gelden volgens de AVG. Voor meer informatie, zie de Privacyverklaring.

 

 

Artikel 6.    Beëindiging overeenkomst

 

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

 

–   de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.

–   voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Your Natural Life, zal Your Natural Life in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Your Natural Life extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Your Natural Life anders aangeeft.

 

 

Artikel 7.   Vrijwaring

 

De cliënt vrijwaart Your Natural Life voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Your Natural Life toerekenbaar is. Indien Your Natural Life uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Your Natural Life zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Your Natural Life, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Your Natural Life en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

 

Artikel 8.   Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Your Natural Life partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 9.   Klachten

 

Orthomoleculair therapeut Yvonne Kuijpers is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

 

Kennismakingsgesprek van 20 min. is gratis!

Kennismakingsgesprek van 20 min. is gratis!

Meld je aan voor maandelijkse inspiratiemail en ontvang de allerbeste tips voor jouw gezondheid.

Je bent succesvol aangemeld