Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING Your Natural Life

Your Natural Life gevestigd en kantoorhoudende te Voorhout (2215 BE) aan de Kervelhof 38 alsmede de vestiging in Oegstgeest (2341 SL), aan de Piet Heinlaan 42e, hierna te noemen “Your Natural Life” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar patiënten en bezoekers van de website. Your Natural Life verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Your Natural Life u over de manier waarop Your Natural Life uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door Your Natural Life worden aangeboden op www.yournaturallife.nl en de diensten die worden aangeboden door Yvonne Kuijpers als Orthomoleculair Therapeut.

Gebruik van www.yournaturallife.nl

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Your Natural Life gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Your Natural Life past wat u op www.yournaturallife.nl ziet aan op uw interesses. Your Natural Life gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Your Natural Life verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.yournaturallife.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Your Natural Life gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Your Natural Life.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Your Natural Life uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Your Natural Life verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op www.yournaturallife.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Your Natural Life uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Your Natural Life dat doet.

4. Uw account

In uw account op www.yournaturallife.nl slaat Your Natural Life onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Your Natural Life registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Your Natural Life gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Your Natural Life heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Your Natural Life samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Your Natural Life meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via
https://yournaturallife.us12.list-manage.com/unsubscribe?=94220437c835f719841a2df31&id=107fa51e03.

 

7. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.yournaturallife.nl houdt Your Natural Life uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Your Natural Life haar aanbod aan u daarop aanpassen. Your Natural Life gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.yournaturallife.nl/cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 

8. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Your Natural Life gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Your Natural Life uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Your Natural Life uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 

9. Social media
Op sommige plekken op www.yournaturallife.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Your Natural Life krijgt geen toegang tot uw social media-account.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Your Natural Life geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Your Natural Life voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Your Natural Life een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Your Natural Life op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Your Natural Life maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Your Natural Life ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar yvonne@yournaturallife.nl. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Your Natural Life tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.yournaturallife.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Your Natural Life

1. Your Natural Life heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Your Natural Life verwerkt ten behoeve van www.yournaturallife.nl. Your Natural Life accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Your Natural Life bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.yournaturallife.nl, tenzij Your Natural Life op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Your Natural Life behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.yournaturallife.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.yournaturallife.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.yournaturallife.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 16-05-2018. Gebruik van de diensten van orthomoleculair therapeut Yvonne Kuijpers

 

Gebruik van de diensten van orthomoleculair therapeut Yvonne Kuijpers

Artikel 1 Vastgelegde persoonsgegevens

Your Natural Life legt de volgende persoonsgegevens vast:

Naam, adres, postcode, woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer en emailadres

 

Bij minderjarige cliënten:

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/ behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Gezondheid, inclusief zaken m.b.t. de sexualiteit, indien van toepassing

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/ behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

Huisarts of behandelend specialist

 

Artikel 2 Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

a) Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

a) Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

 

b) Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

c) Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Artikel 3 Hoe de cliënt/patiënt geïnformeerd wordt

Your Natural Life informeert cliënten als volgt: met ingang van 16 mei 2018 staat op de website www.yournaturallife.nl informatie over mijn werkwijze, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode in de Privacyverklaring. Cliënten die voor deze datum onder behandeling zijn geweest werden per email verwezen naar de Privacyverklaring op de website.

 

Artikel 4 Wie werken er daadwerkelijk met de cliëntdossiers?

Yvonne Kuijpers is ZZP-eer en is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode bestaat er een beroepsgeheim.
Ik bespreek wel eens met collega’s, of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Artikel 5 Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) geregeld

Your Natural Life werkt met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.
Your Natural Life maakt regelmatig een back-up van de cliëntbestanden.

 

Artikel 6 Welke externe personen of bedrijven toegang hebben tot de persoonsgegevens en behoren daarmee tot de groep verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst moet afsluiten.

Leveranciers waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten zijn:
James Software
Exactonline
Mailchimp
Google
Ocelot Solutions

 

Artikel 7 Hoe gaan we om met datalekken

Toelichting:
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.
Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Your Natural Life begrijpt wanneer een datalek gemeld moet worden en zal daarnaar handelen
Er zijn afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en Your Natural Life wordt tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Your Natural Life behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.yournaturallife.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.yournaturallife.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.yournaturallife.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 16-05-2018.

24 mei 2018 Your Natural Life